İnsan Kaynakları Formu

BAÞVURU BÝLGÝLERÝ
Baþvurulan Görev
Ýþe Baþlanacak Tarih    
KÝÞÝSEL BÝLGÝLER
Adý Soyadý Doðum Tarihi    
Medeni Hali Doðum Yeri
Ev Adresi
Cep Telefonu Askerlik
Ev Telefonu Tescil Tarihi    
TC Kimlik No Muaf ise Nedeni
Eðitim Durumu
Mezun Olduðu Okul Mezuniyet Tarihi
YABANCI DÝL BÝLGÝLERÝ
Lisan Konuþma Yazma
Lisan 1
Lisan 2
EVRAK BÝLGÝLERÝ
Numarasý Veriliþ Tarihi Geçerlilik Tarihi
Pasaport        
Liman Cüzdaný        
Yeterlilik Ehliyeti    
GMDSS Genel Telsiz Operatör    
Gemi Adamý Avusturalya Vize    
ABD Vizesi Tipi    
Saðlýk Raporu        
Sarý Humma    
Sicil Limaný Sicil Numarasý
SERTÝFÝKA BÝLGÝLERÝ
Sertifika Adý Bitiþ Tarihleri
Denizde Kiþisel Can Kurtarma Teknikleri    
Yangýn Önleme ve Yangýnla Mücadele    
Temel Ýlk yardým    
Personel Güvenliði ve Sosyal Sorumluluk    
Can Kurtarma Araçlarýný Kullanma    
Ýleri Yangýnla Mücadele    
Týbbi Bakým Eðitim Belgesi    
Ýlk Yardým Eðitimi Belgesi    
Radar Gözlem ve Pilotlama    
Otomatik Radar Pilotlama Aygýtlarý (ARPA)    
Güverte / Makina Vardiya Tutma    
Gemi Güvenlik Zabiti    
ECDIS    
Diðer
   
   
ÝÞ TECRÜBESÝ BÝLGÝLERÝ
Lütfen Son Çalýþtýðýnýz Þirketten Baþlayýnýz.
Þirket Gemi Adý Gemi Tipi DWT Göreviniz Baþlama Tarihi Bitiþ Tarihi Ayrýlma Sebebi
       
       
       
       
REFERANSLAR
Adý Soyadý Mesleði / Görevi Çalýþtýðý Þirket Telefon